Algemene voorwaarden

Download in pdf formaat

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
a. Mijnfotogroot.nl: Mijnfotogroot.nl bv, Wilhelminapark 14C, 5041 EA; Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34380880
b. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Mijnfotogroot.nl bv en de Klant, inclusief deze Voorwaarden, terzake van het verrichten van Diensten.
c. Klant: de natuurlijke persoon, privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon die met Mijnfotogroot.nl bv een overeenkomst aangaat.
d. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
e. Diensten: het door Mijnfotogroot.nl bv afdrukken van foto's en produceren van andere fotoproducten alsmede alle daarmee in verband staande overige prestaties.
f. Fotoproducten: fotoafdrukken of andere door de Klant via internet samengestelde fotoproducten

Artikel 2. Toepassingsgebied

a. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Mijnfotogroot.nl.
b. Deze Voorwaarden kunnen door de Klant op zijn computer worden opgeslagen en/of worden uitgeprint.

Artikel 3. Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Klant per Internet gegeven opdracht door Mijnfotogroot.nl door middel van E-mail aan de Klant is bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

a. Alle prijzen worden in Euro's vermeld en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
b. Mijnfotogroot.nl behoudt zich het recht voor dat zij ingeval er fouten op haar website mochten zijn (zoals bijvoorbeeld schrijf- en rekenfouten), na ontdekking van een dergelijke fout, de correcte prijs aan de Klant in rekening zal brengen. In dit geval verkrijgt de Klant, indien hij het niet met de prijs eens mocht zijn, het recht de Overeenkomst kosteloos te annuleren.
c. Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Mijnfotogroot.nl het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 5. Recht op herroeping

Het recht op herroeping van de Overeenkomst is uitgesloten omdat Fotoproducten naar de wensen van de Klant zijn gemaakt en overeenkomen met zijn persoonlijke behoeftes.

Artikel 6. Levering, verzending

a. De levering van de Fotoproducten geschiedt volgens de op de website vastgelegde bepalingen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Vertragingen in de levering door Mijnfotogroot.nl geven de Klant niet het recht schadevergoeding te eisen tenzij Mijnfotogroot.nl grove nalatigheid dan wel opzet kan worden verweten.
b. Het risico van verlies of beschadiging van de Fotoproducten gaat op de Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of een door de Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht. Mijnfotogroot.nl bepaalt de transportroute en het transportmiddel.

Artikel 7. Betaling

U betaalt via factuur met een vantevoren overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de Klant geleverde Fotoproducten blijven eigendom van Mijnfotogroot.nl totdat alle bedragen die de Klant krachtens de Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Mijnfotogroot.nl zijn voldaan.

Artikel 9. Garantie

a. Mijnfotogroot.nl garandeert dat de Diensten voldoen aan de technische standaard van digitale foto-ontwikkeling en -verwerking.
b. De Klant dient gebreken die zonder speciale attentie aan de geleverde Fotoproducten opvallen onmiddellijk, doch uiterlijk één week na ontvangst van de Fotoproducten met een precieze beschrijving ervan aan Mijnfotogroot.nl te melden.

c. Indien de geleverde Fotoproducten niet voldoen aan de standaard zoals bedoeld in lid a van dit artikel 9, heeft de Klant (onverminderd alle andere rechten of vorderingen die de wet hem toekent) recht op vervangende levering, mits de Klant dit zo spoedig mogelijk na de in lid 2 bedoelde kennisgeving van Mijnfotogroot.nl verlangt. Indien vervangende levering onmogelijk is of in redelijkheid niet van Mijnfotogroot.nl kan worden verlangd, heeft de Klant, naar eigen keuze, het recht de Overeenkomst geheel te ontbinden of een gereduceerde betaling (prijsmindering) te eisen. Ingeval de Klant kiest voor gehele ontbinding van de Overeenkomst, is de Klant verplicht om op verzoek van Mijnfotogroot.nl alle Fotoproducten in de originele verpakking per post te retourneren. Voorzover in deze Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, zijn voor het overige de wettelijke garantiebepalingen van toepassing.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

a. Mijnfotogroot.nl is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen. Voor zover in rechte komt vast te staan dat deze volledige uitsluiting niet in stand kan blijven, geldt dat de hoogte van de een eventueel door Mijnfotogroot.nl te betalingen schadevergoeding nooit hoger kan zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Mijnfotogroot.nl daadwerkelijk aanspraak geeft op uitkering. Daarenboven kan de verschuldigde schadevergoeding nooit hoger kan zijn dan het (totaal)bedrag dat door Mijnfotogroot.nl aan de Klant in rekening is gebracht.
b. Mijnfotogroot.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade. Verder vervalt iedere aansprakelijkheid als de geleverde producten ondeskundig of zorgeloos worden gebruikt of voor andere dan normale doeleinden wordt gebruikt of op abnormale wijze wordt gebruikt.
c. Mijnfotogroot.nl is niet aansprakelijk voor schade die is te wijten aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van Mijnfotogroot.nl onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door Mijnfotogroot.nl redelijkerwijs niet meer door de Klant kan worden verlangd, dan wel de nakoming tijdelijk verhindert of vertraagt.

Artikel 11. Privacy

a. Mijnfotogroot.nl zal de door de Klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens slechts gebruiken voor de deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Klant geeft hierbij voorts zijn ondubbelzinnige toestemming aan Mijnfotogroot.nl teneinde Mijnfotogroot.nl in staat te stellen de bedoelde persoonsgegevens te gebruiken voor het natrekken van de kredietwaardigheid van de Klant.
b. De Klant heeft het recht, onverminderd de overige wettelijke rechten, zijn toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens op elk moment in te trekken. In dat geval zal Mijnfotogroot.nl de persoonsgegevens onmiddellijk vernietigen, tenzij de verwerking van de persoonsgegevens door Mijnfotogroot.nl noodzakelijk is voor de uitvoering of de afwikkeling van de Overeenkomst.
c. Mijnfotogroot.nl legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de door de Klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

a. Alle intellectuele eigendomsrechten van de door Mijnfotogroot.nl ontworpen, tot stand gebrachte, geleverde of ter beschikking gestelde goederen en bescheiden blijven bij Mijnfotogroot.nl berusten.
b. Mijnfotogroot.nl verleent opdrachtgever in het kader van de opdracht een niet-exclusief gebruiksrecht ("licentie") op de in de vorige artikelen bedoelde producten. Deze licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door de Klant zelf. Openbaarmaking, verveelvoudiging en/of gebruik door derden is niet toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijnfotogroot.nl is verkregen. De licentie komt te vervallen als de Klant in verzuim is met zijn betalingsverplichtingen als bedoeld in artikel 7.
c. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Mijnfotogroot.nl wijzigingen in de vorige artikelen bedoelde producten aan te brengen.

 

Artikel 13. Eigendommen klant (ter beschikking gestelde goederen)

a. Mijnfotogroot.nl verplicht zich de hem door de Klant ter beschikking gestelde goederen met dezelfde zorg te betrachten als waarmee hij zijn eigen goederen beheert. Tenzij anders overeengekomen, geeft de Klant aan Mijnfotogroot.nl toestemming de door hem ter beschikking gestelde goederen te gebruiken, bewerken en/of verwerken. Voor zover nodig, draagt de Klant daarbij de intellectuele eigendomsrechten op die goederen aan Mijnfotogroot.nl over, althans verleent de Klant toestemming aan Mijnfotogroot.nl om die goederen openbaar te maken, te verveelvoudigen, te reproduceren etc.
b. De Klant vrijwaart Mijnfotogroot.nl voor eventuele rechten en aanspraken van derden op de door de Klant ter beschikking gestelde goederen. De Klant verklaart in het bijzonder dat met de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op Auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden, dan wel op wettelijke bepalingen. De Klant vrijwaart Mijnfotogroot.nl voor eventuele aanspraken van die derden.
c. Mijnfotogroot.nl behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisname strafrechtelijke aangifte te doen, als zij een redelijk vermoeden heeft dat de door Klant ter beschikking gestelde informatie een strafbaar feit oplevert.

Artikel 14. Overig

a. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
b. De rechter tot het kennisnemen van geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de Overeenkomst is de bevoegde rechter in het arrondissement Enschede.
c. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Mijnfotogroot.nl en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Copyright ©2010 Mijnfotogroot.nl